HUMAN
Nachádzate sa:        Produkty    HUMAN 

Human


Moderný informačný systém HUMANHUMAN je nový moderný informačný systém, reprezentujúci prístupy top manažérov k riadeniu ľudských zdrojov a potreby personálnych riaditeľov argumentačne a objektívne prispievať k rozvoju jednotlivcov a pracovných kolektívov svojich organizácií. Zároveň reprezentuje takmer dvadsaťročné skúsenosti spoločnosti HOUR, spol. s r. o. s vývojom, implementáciou a údržbou programov pre personalistiku a mzdy.

Pri tvorbe systému HUMAN boli použité moderné programovacie nástroje tak, aby výsledný produkt efektívne využíval výpočtovú techniku a najnovšie informačné technológie. Je postavený na architektúre klient – server, kde na strane klienta sa predpokladá MS Windows a na strane servera databáza podporujúca SQL (napr. Oracle, MS SQL Server, MS Access). Celý systém je možné používať v sieťovej prevádzke, ako aj lokálne.

Využitím moderných informačných technológií systém HUMAN spĺňa zvýšené požiadavky na bezpečnosť systémom spracovávaných citlivých informácií.

Uplatnením systému dochádza ku cielenému riadeniu ľudských zdrojov.

Systém je štruktúrovaný do samostatných modulov, ktoré kopírujú reálnu oblasť personálnych činností.
Spoločná databáza zabezpečuje okamžitý prístup k údajom pre všetky agendy bez ohľadu na miesto ich vzniku. Jednotlivé moduly sa vždy prispôsobujú potrebám užívateľa s garanciou vnútropodnikových predpisov, smerníc a štátnej legislatívy. Prínos systému spočíva  vo vysokej efektivite a komplexnosti spracovania.

HUMAN skvalitňuje prácu na všetkých úrovniach riadenia

Originálne vlastnosti:

Prednosti systému HUMAN potvrdzujú komplexnosť a originálny prístup k riešeniu problematiky riadenia ľudských zdrojov.

HISTÓRIA – BUDÚCNOSŤ
Sledovanie evidencie v časovej postupnosti je hlavnou výhodou systému HUMAN. U položiek je evidovaná ich hodnota, dátum platnosti hodnoty, dátum uskutočnenia zmeny a meno užívateľa, ktorý hodnotu zmenil, dátum zmeny. Využitie tejto vlastnosti je veľmi široké. Umožňuje  napríklad sledovanie rozvoja zamestnanca a nadväzne genézu jeho mzdy, opravy miezd do minulosti, plánovanie mzdových nárastov, simuláciu a optimalizáciu organizačnej štruktúry, plánovanie zamestnanosti, vzdelávania a postupnosti jeho zabezpečovania.

INTERNÝ PROGRAMOVACÍ JAZYK
Predstavuje funkciu naviac, ktorá sa používa na prispôsobovanie systému potrebám užívateľa. Pomocou interného programovacieho jazyka je prispôsobovanie veľmi efektívne, rýchle a zvyčajne sa vykonáva priamo u užívateľa. Tento nástroj môže užívateľ využiť aj na samostatnú úpravu alebo doplnenie údajov v existujúcich moduloch. Príkladom využitia tejto vlastnosti je doplnenie štandardného systému o vlastné odmeňovacie postupy, špecifické výstupy a zabezpečenie väzby na iné informačné systémy organizácie, ako napríklad dochádzkové systémy, účtovníctvo a podobne.

PRISPÔSOBIVOSŤ
V podniku sa využitie poskytovaného počtu modulov môže meniť podľa úrovne rozpracovania personálnych procesov v jednotlivých oblastiach, preto je systém operatívne pripravený prispôsobiť sa aktuálnym potrebám užívateľa. Prednosťou systému je operatívne prispôsobenie evidencie a kritérií v jednotlivých formulároch špecifikám organizácie. Zmluvne je poskytovaná záruka na včasné prispôsobenie systému meniacej sa legislatíve.

UŽÍVATEĽSKÁ TVORBA FORMULÁROV, POLOŽIEK EVIDENCIE, ZOSTÁV
Okrem bežných zostáv pre personalistiku a mzdy obsahuje HUMAN štatistiky požadované Štatistickým úradom Slovenskej republiky a štatistiky TREXIMA. Poskytuje možnosť spracovať zostavy ako napr. Registračný list do sociálnej poisťovne, Evidenčný list dôchodkového poistenia a mnoho iných. Okrem toho má systém zabudovaný generátor užívateľských zostáv, ktoré mu umožňujú ľahko a rýchlo vytvoriť ľubovoľný prehľad. Všetky činnosti, ktoré je možné sprístupniť na užívateľskú úroveň, sú v systéme HUMAN dostupné. Táto možnosť spolu s interným programovacím jazykom podstatne skracuje čas implementácie a umožňuje realizovať vo veľmi krátkom čase aj rozsiahle úpravy do systému HUMAN.

MODULARITA

Systém spája všetky moduly do integrovaného celku. Jednotlivé moduly sú samostatné celky pokrývajúce všetky agendy súvisiace s človekom. V  rozsahu uvedených modulov umožňujú riadiť výber a prijímanie zamestnancov, ich umiestnenie do organizačnej štruktúry podniku, určenia náplne práce, vzdelávanie, odmeňovanie až po rozviazanie pracovných pomerov a úzke prepojenie s modulom Časový manažér pre elektronickú evidenciu dochádzky. Obrovskou výhodou je jedna databáza zamestnancov čo znamená, že všetky údaje o zamestnancovi sa do systému zadávajú len raz a sú prístupné jednak v osobnom oddelení, pri výpočte miezd, v dochádzke, vo vzdelávaní, jednoducho vo všetkých dostupných moduloch.

ZÁRUKA DLHODOBEJ SPOLUPRÁCE

Spoločnosť HOUR, spol. s r. o. si počas svojej dlhoročnej pôsobnosti na slovenskom trhu upevnila svoju pozíciu natoľko, že je v súčasnosti považovaná za lídra v oblasti informačných systémov pre personalistiku, mzdy a riadenie ľudských zdrojov. Kvalitu práce a skúsenosti jej zamestnancov už ocenili mnohé významné spoločnosti na Slovensku.