Personálne údaje

Riešenie pre každého personalistu  Modul Personálne údaje eviduje všetky základné informácie o zamestnancoch, ktoré umožňujú ich následné ďalšie spracovanie vo všetkých ostatných moduloch systému.


  Obsah modulu

  • osobné a personálne údaje, vrátane evidencie dôchodkov, invalidity, jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania, ...,
  • evidencia všetkých údajov, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom, vrátane mzdových nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy (príp. z tarifných tabuliek), dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, príp. iného pracovnoprávneho vzťahu,
  • evidencia pracovného miesta a pracovnej funkcie, vrátane kódu pracovnej činnosti a kategórie,
  • údaje o zrážkach zo mzdy zamestnanca.
  personalne udaje ilustracia

  Funkcie modulu

   • rýchle a jednoduché pridanie nového zamestnanca,
   • možnosť nastavenia trvalého vymazania vybraných osobných údajov zamestnanca po ukončení PP,
   • vytvorenie súbežných pracovných pomerov,
  • vytvorenie a priradenie turnusu podľa rozvrhu pracovných zmien zamestnancov,
   • rozdelenie zamestnancov do skupín podľa potrieb používateľa (napr. na strediská, zákazky, projekty, útvary), s možnosťou definovania rôznych typov používateľských prístupov,
   • spracovanie dát viacerých firiem,
   • jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií,
   • možnosť práce s viacerými zamestnávateľmi, príp. organizačnými subjektami,
   • možnosť priradenia podriadených zamestnancov nadriadeným, vrátane výstupných zostáv v rôznom členení, aj v grafickom prevedení.

   Výstupy modulu

   Systém umožňuje tlač všetkých bežne používaných tlačových výstupov, ako sú napríklad:

   • pracovná zmluva, vrátane dodatku,
   • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov, o pracovnej činnosti,
   • zápočtový list, registračný list fyzickej osoby – v listinnej aj elektronickej forme,
   • oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie – v listinnej aj elektronickej forme,
   • zostatky dovoleniek s možnosťou zobrazenia nákladov na minuloročnú alebo tohtoročnú dovolenku,
   • žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ,
   • potvrdenie o uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu cudzinca pre účely zdravotného poistenia,
   • informačná karta pre štátnych príslušníkov tretích krajín,
   • informačná karta občana EÚ,...


   Získajte viac informácií o module Personálne údaje

   Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

   Kto sa vám bude venovať?

   Jana Musilová

   Riaditeľka obchodu a marketingu

   +421 907 917 435

   obchod@hour.sk

   Zobraziť na LinkedIn

   Denisa Dériková

   Obchodná manažérka

   +421 910 537 760

   obchod@hour.sk

   Rastislav Sojak

   Key account manažér

   +421 908 646 005

   obchod@hour.sk