Charta diverzity

Diverzita je jadrom aj nášho úspechu.

Diverzita je jadrom aj nášho úspechu.

V HOURe sa usilujeme formovať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov. Pre svojich zamestnancov vytvárame inkluzívne pracovné prostredie, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.

Veríme, že pracovné prostredie, ktoré si váži rozdielnosť a je založené na férovosti, otvorenosti a dôvere, je dôležité nielen pre to, aby sme boli konkurencieschopní a ekonomicky úspešní, ale aj aby sme dokázali efektívne budovať našu reputáciu a dobré vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, a inými obchodnými partnermi.

Preto u nás:

  • rešpektujeme diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku a to bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav;
  • nerobíme kompromisy v našom úsilí zachovať pracovisko oslobodené od akýchkoľvek foriem diskriminácie alebo obťažovania a oceňovať vzájomnú úctu a princíp rovnakého zaobchádzania; chránime našich zamestnancov pred diskrimináciou;
  • zachovávame diverzitu v pracovnom prostredí; neustále podporujeme inkluzívne pracovné prostredie, oslobodené od predsudkov voči všetkým zastúpeným skupinám na Slovensku v súlade s vyššie uvedenými záväzkami;
  • oceňujeme diverzitu ako podnikateľskú hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť firiem a organizácií;
  • podporujeme princíp diverzity s dôrazom na znižovanie vedomých aj podvedomých predsudkov a zaručovať rovnaké zaobchádzanie pri nábore, posudzovaní výkonov, prístupe k vzdelávaniu a kariérnemu rastu, mzdových podmienkach, zladení súkromného a pracovného života, ochrane pred obťažovaním a nespravodlivým prepustením.