Podmienky webinára

Všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete o webinári vedieť

Každé jedno školenie a webinár pre vás pripravujeme s osobitým prístupom. Pre hladký priebeh registrácie i následného webinára potrebujeme od vás dôležité informácie obdržať dostatočne včas.

Prihlásenie na webinár

Prihlásenie na webinár je možné iba písomne:

 1. vyplnením elektronického formulára pre prihlásenie, ktorý sa nachádza na web stránke pri webinári, alebo
 2. zaslaním požiadavky prostredníctvom systému ServiceDesk.

Telefonické prihlášky nie sú akceptované.

Prihlášky sú spracovávané v poradí, v akom boli doručené.
Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 3 pracovných dní pred začiatkom webinára.

Prihlásenie na webinár je záväzné a je podkladom pre fakturáciu.


Zrušenie účasti na webinári

Každé zrušenie účasti nám musí byť oznámené písomne a čo najskôr. Pri stornovaní prihlášky zo strany účastníka v čase kratšom ako 3 pracovné dni účtujeme 100% poplatku za webinár.

Účastník môže za seba prihlásiť náhradníka (ak sa nemôže webinára zúčastniť), o čom je povinný spoločnosť HOUR, spol. s r. o. čo najskôr informovať. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník.

Konanie webinárov

Pri nedostatočnom obsadení webinára sa webinár ruší. Túto skutočnosť Vám čo najskôr písomne oznámime a ponúkneme podľa možnosti náhradný termín, príp. individuálne online školenie/školenie priamo u Vás alebo v sidle spoločnosti HOUR, spol. s r. o.

HOUR, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny dátumu webinára z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie školiteľa). Zmenu dátumu webinára čo najskôr písomne oznámi záujemcom, s ktorými dohodne nový termín webinára, príp. individuálne online školenie/školenie priamo u Vás alebo v sidle spoločnosti HOUR, spol. s r. o.
HOUR, spol. s r. o. si zároveň vyhradzuje právo zrušiť termín webinára z technických dôvodov. Túto skutočnosť Vám čo najskôr písomne oznámime a ponúkneme podľa možnosti náhradný termín, príp. individuálne online školenie/školenie u Vás alebo v sidle spoločnosti HOUR, spol. s r. o.

HOUR, spol. s r. o. si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmenu školiteľa.

školenia.


Platobné podmienky

V cene za webinár je zahrnutý webinár v rozsahu 1 hodina, zvukový záznam z webinára.

Možné úhrady webinára:

 1. Bezhotovostným prevodom na účet:

  HOUR, spol. s r. o.

  IBAN: SK8209000000000076567126

  BIC: GIBASKBX

  VS = IČO účastníka školenia

  ŠS = DDMMRRRR (dátum konania webinára)

  Daňový doklad - faktúra bude zaslaná po obdržaní platby, resp. po absolvovaní webinára.

  2. Na základe zálohovej faktúry. O tejto skutočnosti je potrebné informovať vopred.    Technické podmienky

    Podmienkou pre pripojenie na webinár je:

    • funkčné pripojenie na internet,
    • funkčný reproduktor; bývajú štandardnou súčasťou notebookov, v prípade stolových počítačov odporúčame si uvedené preveriť. Pripojený reproduktor je nevyhnutný pre počutie školiteľa.

    Realizácia webinára

    Realizácia webinára prebehne prostredníctom aplikácie Teams bez potreby inštalácie aplikácie účastníkom.

    Spravidla jeden pracovný deň pred konaním webinára bude účastníkovi e-mailom zaslaná pozvánka na webinár. V pozvánke na webinár bude pripojený odkaz, cez ktorý sa pripojíte na webinár.

    Pre správne pripojenie na webinár odporúčame, aby sa účastník prihlásil aspoň 10 minút pred začiatkom webinára.

    Účastník nie je oprávnený vyhotovovať zo seminára/webinára žiadny zvukovo-obrazový záznam alebo prenos. V prípade zistenia porušenia podmienok pripojenia na webinár je účastník bezodkladne odpojený alebo je mu inak znemožnený prístup k webináru.

    Viac informácií na https://www.hour.sk/skolenia-a-webinare, zc@hour.sk, alebo na tel. čísle 041/286 15 15 (voľba 5).