INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby zamestnanca (uchádzača o zamestnanie) alebo od inej ako dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)

Úvodné ustanovenia

 • a) pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií;
 • b) pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (najmä zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie);
 • c) pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely tejto Zmluvy významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.


Článok 1

Informačná povinnosť

1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

HOUR, spol. s r.o., so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1182/L;

1.2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Zuzana Gaňová, 041 2850 164, gdpr@hour.sk;

1.3. Kategórie dotknutých osobných údajov:

Prosím berte na vedomie, že vo vzťahu k Vám ako nášmu zamestnancovi spracúvame najmä tu uvedené kategórie osobných údajov. Uvedený rozsah sa nemusí nevyhnutné týkať každého nášho jednotlivého zamestnanca, zoznam osobných údajov je demonštratívny (avšak čo najširší), aby obsiahol podľa možnosti celý rozsah osobných údajov, ktorý o Vás ako našich zamestnancoch spracúvame. V prípade Vášho záujmu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o poskytnutie informácie, aké konkrétne osobné údaje o Vás zo zoznamu podľa tohto bodu Informácií spracovávame. V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, spracúvame o Vás len tie osobné údaje, ktoré nám sami (napr. v rámci Vášho životopisu, motivačného listy a ostatnej komunikácie) poskytnete. Pokiaľ nám poskytnete viac osobných údajov, ako je nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, predmetné osobné údaje zlikvidujeme, pokiaľ nebudeme mať na ich spracúvanie identifikovaný relevantný právny základ spracúvania. 

Ako prevádzkovateľ spracúvame najmä nasledovné osobné údaje:

 • 1.3.1. 

  identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, miesto a štát narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo a koniec platnosti dokladu totožnosti, číslo a koniec platnosti cestovného dokladu; pohlavie, číslo sociálneho poistenia, zamestnanecké číslo, fotografie;

  • 1.3.2. 

  kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo (súkromné a pracovné) a e-mailová adresa;

  • 1.3.3.

  údaje súvisiace s odmeňovaním, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu, mzdy a informácie pre jej výpočet, odmeny, cestovné a iné náhrady, benefity, zrážky zo mzdy (vrátane informácií o exekúcii a insolventnosti);

  • 1.3.4.

  daňové informácie, ktorými sa rozumejú informácie preukazujúce nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňové úľavy a daňové zvýhodnenie, t.j. predovšetkým informácie o dieťati zamestnanca, jeho rodné číslo, potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o umiestnení v škôlke a informácie súvisiace s ďalšími zrážkami, napr. identifikácia zdravotnej poisťovne;

  • 1.3.5.

  údaje súvisiace s výkonom práce, ktorými sa rozumejú vaša dochádzka a prítomnosť v práci, čerpanie dovolenky a náhradného voľna, údaje o plnení vašich pracovných povinností a ich následné vyhodnotenie, informácie o vašej kvalifikácii (hlavne dosiahnuté vzdelanie a odborná kvalifikácia) a absolvovaných školeniach, evidencia prípadných porušení pracovných povinností, informácie o spôsobilosti k výkonu práce;

  • 1.3.6. 

  bezpečnostné a systémové informácie, ktorými sa rozumejú najmä vaše systémové prihlasovacie údaje, číslo prístupovej karty, identifikačné údaje vecí a zariadení, ktoré vám boli zverené (napr. počítač, mobilný telefón, automobil), identifikácia vzdialeného pripojenia, informácie o prístupe k aplikáciám a systémom;

  • 1.3.7. 

  údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;

  • 1.3.8. 

  informácie o vašom zdravotnom stave nutné pre splnenie zákonných povinností zamestnávateľa, ktorými sa rozumejú najmä informácie o pracovných úrazoch, telesnom postihnutí, údaje spracovávané na účely nemocenského a verejného zdravotného poistenia;

  • 1.3.9. 

  obrazová snímka, obrazový záznam a prejavy fyzickej osoby, najmä jej fotografie a vizuálny záznam;

  • 1.3.10. 

  informácie o Vašich doterajších pracovných alebo iných skúsenostiach relevantných pre Vaše zamestnanie u prevádzkovateľa, predovšetkým informácie o Vašich predchádzajúcich pracovných pozíciách, ktoré ste zastávali, pracovných skúsenostiach, pracovných úspechoch, dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných školeniach, jazykovom vybavení, Vašom charakterovom profile a pod., ktoré nám poskytnete v rámci Vášho životopisu, motivačného alebo sprievodného listu, ako aj ďalšie údaje, ktoré nám o sebe poskytnete;

  1.4. Účely spracúvania osobných údajov:

  • 1.4.1. 

  spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. pracovnej zmluvy) alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (vrátane dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa;

  • 1.4.2.

  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, účtovníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

  • 1.4.2.1.zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
  • 1.4.2.2. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;
  • 1.4.2.3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
  • 1.4.2.4. zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení;
  • 1.4.2.5. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
  • 1.4.2.6. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;
  • 1.4.2.7. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
  • 1.4.2.8. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
  • 1.4.2.9. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
  • 1.4.2.10. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
  • 1.4.2.11. zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení;
  • 1.4.2.12. zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení;
  • 1.4.2.13. zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti;
  • 1.4.2.14. zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca;
  • 1.4.2.15. zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde;
  • 1.4.2.16. zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;
  • 1.4.2.17. zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • 1.4.3. 

  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

  • 1.4.3.1.

  zabezpečenia našich prevádzkových potrieb, ako je zabezpečenie školení, hodnotenia vášho pracovného výkonu, sprístupnenia vašich osobných údajov v interných informačných systémoch, organizovanie podujatí pre zamestnancov, poskytovanie benefitov, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie našej podnikateľskej činnosti;

  • 1.4.3.2.

  vnútornej kontroly a evidencie, najmä evidencie pridelených pracovných pomôcok, evidencia vykonaných platieb, evidencia a plánovanie práce, kontroly plnenia pracovných povinností, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie a kontrola riadneho plnenia všetkých Vašich a našich povinností;

  • 1.4.3.3. 

  štatistík a prehľadov, najmä pre potreby monitorovania miezd a ďalších potrieb controllingu a reportingu, kde je naším oprávneným záujmom sledovanie a udržanie efektivity našej podnikateľskej činnosti;

  • 1.4.3.4.

  ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

  • 1.4.3.5.

  zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;

  • 1.4.3.6. 

  prijímania a vybavovania žiadostí zamestnancov a zmluvných spolupracovníkov, najmä potvrdenie o výške pracovných príjmov pre potreby bánk v súvislosti s poskytnutím hypotekárneho úveru a iných typov úverov, kde je naším oprávneným záujmom spracovanie žiadostí o rôzne potvrdenia a iné dokumenty, ktoré od nás žiadate;

  • 1.4.3.7. 

  použitia identifikačných údajov podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií (vrátane fotografií a audiovizuálnych záznamov) v primeranom rozsahu na účely propagácie prevádzkovateľa a posilňovanie značky (napr. použitie fotografií z našich akcií, eventov a hromadných fotografií nášho tímu; ale aj individuálne fotografie, ktoré môžeme umiestniť na našej webovej stránke, v rámci firemných profilov na sociálnych sieťach a v médiách;

  • 1.4.4. 

  spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby na účel:

  • 1.4.4.1. 

  použitia osobných údajov dotknutej osoby, zverejnenia jednotlivých, ako aj hromadných fotografií nášho pracovného tímu na stránkach prevádzkovateľa (napr. www.hour.sk) v rozsahu podľa bodu 1.3.1, 1.3.2 (v rozsahu meno a priezvisko, služobná e-mailová adresa, pracovná pozícia) a 1.3.9 týchto Informácií;

  • 1.4.4.2. 

  spracúvania osobných údajov takých uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem pracovať v našej spoločnosti (u prevádzkovateľa) a ktorí nám z tohto dôvodu poskytli svoje osobné údaje (napr. v rámci životopisu, motivačného listu a pod.) aj napriek tomu, že v čase poskytnutia osobných údajov uchádzačom prevádzkovateľ nemá k dispozícii voľné pracovné miesto vyhovujúce požiadavkám alebo kvalifikácii uchádzača o zamestnanie (inými slovami povedané, má záujem byť vedený v interných databázach prevádzkovateľa ako uchádzač o zamestnanie u prevádzkovateľa pre prípad uvoľnenia alebo vytvorenia určitej pracovnej pozície); uvedené sa rovnako týka aj neúspešných uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa, ktorí chcú byť aj po skončení výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu vedení v databázach prevádzkovateľa ako potenciálni uchádzači o zamestnanie;

  1.5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

   čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií;

   • 1.5.2.

   čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov (demonštratívny výpočet uvedený v bode 1.4.2 týchto Informácií);

   • 1.5.3. 

   čl.6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.3.3 týchto Informácií;

   • 1.5.4. 

   čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby na účel podľa bodu 1.4.4.1 a na účel podľa bodu 1.4.4.2 v rozsahu osobných údajov poskytnutých uchádzačom o zamestnanie u prevádzkovateľa, najviac však tých, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu spracúvania;

   1.6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

    Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

    • 1.6.1.

    spracovateľ personálnej a mzdovej agendy, registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;

    • 1.6.2.

    poskytovateľ externých konzultačných služieb;

    • 1.6.3.

    poskytovateľ poukážkových systémov a riešení v oblasti stravovania, benefitov a motivácie zamestnancov;

    • 1.6.4.

    poskytovateľ benefitových služieb pre zamestnancov;

    • 1.6.5.

    prevádzkovateľ kamerového systému (interný/externý), systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

    • 1.6.6.

    potenciálni a existujúci zákazníci, obchodní partneri a dodávatelia prevádzkovateľa;

    • 1.6.7.

    dodávateľ dochádzkového systému;

    1.6.8.

    poskytovatelia benefitov v prípade spracovania identifikačných a kontaktných údajov zamestnancov na účely odovzdávania stravovacích poukážok;

    • 1.6.9.

    poskytovatelia vzdelávacích služieb (e-learning);

    • 1.6.10.

    poskytovatelia prekladateľských služieb;

    • 1.6.11.

    poskytovatelia outsourcingových služieb pre analytické, konzultačné a programátorské práce;

    • 1.6.12.

    nájomcovia administratívnych priestorov;

    • 1.6.13.

    poskytovatelia služieb pre vozový park (leasingová spoločnosť, servis, GPS monitoring);

    • 1.6.14.

    správca internetovej stránky prevádzkovateľa (www.hour.sk);

    • 1.6.15.

    poskytovateľ právnych služieb;

    • 1.6.16.

    poskytovateľ účtovných služieb, účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

    • 1.6.17.

    poskytovateľ poistných služieb;

    • 1.6.18.

    poskytovatelia služieb, odborných školení v oblasti bezpečnosti práce v prípade spracovania identifikačných údajov v rámci preškoľovania zamestnancov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby;

    • 1.6.19.

    poradenské služby v prípade spracovania identifikačných a kontaktných údajov v oblasti riadenia ľudských zdrojov;

    • 1.6.20.

    poskytovateľ telekomunikačných služieb;

    • 1.6.21.

    poskytovateľ kuriérskych služieb;

    • 1.6.22.

    poskytovateľ bankových a finančných služieb;

    • 1.6.23.

    poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

    • 1.6.24.

    poskytovateľ podnikovej sociálnej siete;

    1.7. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

    Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

    Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania Vašich osobných údajov sú identifikované v rámci dokumentu Záznamy o spracovateľských činnostiach, ktorý je predovšetkým s ohľadom na meniacu sa legislatívu pravidelne aktualizovaný. V prípade Vášho záujmu sa máte možnosť kedykoľvek na nás obrátiť a informovať sa, prípadne, ak ste náš zamestnanec alebo osoba vykonávajúca pre nás práce mimo pracovného pomeru sa s ním oboznámiť u Zodpovednej osoby podľa bodu 1.2 týchto Informácií.

    Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

    • 1.7.1. 

    po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

    • 1.7.2. 

    po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z pracovného alebo iného obdobného pomeru alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

    • 1.7.3.

    po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s pracovným pomerom, iným obdobným pomerom alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči našej spoločnosti v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;

    • 1.7.4.

    po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

    • 1.7.5.

    na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

    • 1.7.6.

    na účely podľa bodu 1.5.4 týchto Informácií do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, najviac však po dobu dvoch rokov od udelenia súhlasu;

    1.8. Identifikácia práv dotknutej osoby:

    • 1.8.1.

    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

    • 1.8.2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
    • 1.8.3. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
    • 1.8.4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
    • 1.8.5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
    • 1.8.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
    • 1.8.7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika;

    1.9. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

     Prevádzkovateľ v prípade spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas) týmto informuje dotknutú, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov. Pokiaľ bol súhlas prevádzkovateľovi dotknutou osobou udelený elektronicky, odvolanie súhlasu je možné prevádzkovateľovi doručiť na emailovú adresu gdpr@hour.sk s uvedením, pre ktoré konkrétne účely dotknutá osoba súhlas so spracúvaním jej osobných údajov odvoláva; Pokiaľ bol súhlas prevádzkovateľovi dotknutou osobou udelený písomne, dotknutá osoba je oprávnená súhlas odvolať elektronicky zaslaním e-mailu na adresu gdpr@hour.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa spolu s uvedením, pre ktoré konkrétne účely dotknutá osoba súhlas so spracúvaním jej osobných údajov odvoláva;

     1.10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

     • 1.10.1. 

     v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu;

     • 1.10.2. 

     v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

     • 1.10.3. 

     v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

     • 1.10.4. 

     v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.4 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a v prípade udelenia súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas postupom podľa bodu 1.9 týchto Informácií;

     1.11. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

      Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete (napr. vyplnením príslušných formulárov vrátane elektronického formulára na stránke www.hour.sk, ich uvedením v životopise, v zmluvnej dokumentácii), a to ako pred, tak aj pri uzatvorení pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a vyplnení osobného dotazníka alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny;

      1.12. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

      • 1.12.1.

      Na webovej stránke hour.sk sa môžete stretnúť so súbormi cookies vďaka ktorým, sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen webovú stránku, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača len na základe vášho súhlasu. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

      Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Dôvodom využívania cookie je najmä zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.

      • 1.12.2. Cookies nám ďalej pomáhajú:
      • 1.12.2.1. 

      identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami (kartami) nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variant;

      • 1.12.2.2. 

      so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;

      • 1.12.2.3. 

      evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok;

       • 1.12.3. 

       Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:

       • 1.12.3.1.

       IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);

       • 1.12.3.2.

       operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;

       • 1.12.3.3.

       prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;

       • 1.12.3.4.

       adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky;

       Na našich webových stránkach hour.sk sa môžete stretnúť s tzv. povinnými, funkčnými, analytickými a marketingovými súbormi cookies. Viac informácií o súboroch Cookie nájdete TU.

       Pokiaľ sa nejedná o „povinné“ cookies, ich použitie je možné len s Vašim súhlasom. Máte možnosť odmietnuť cookies, upraviť nastavenia cookies alebo povoliť všetky cookies. Informáciu o tom, aké cookies používame pravidelne aktualizujeme, aby ste mali vždy presné a aktuálne informácie.

       Ak si prajete upraviť nastavenia cookies prejdite na stránku "Súbory cookie" a kliknite na tlačidlo „Nastavenia cookies“, kde je možné odvolať súhlas s používaním cookies, alebo tiež môžete zodpovedajúcim spôsobom upraviť nastavenie svojho prehliadača. Ten môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán.

       Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.8.1 týchto Informácií.

       * * *