INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby - obchodných partnerov prevádzkovateľa podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) (ďalej ako „Informácie“)

Úvodné ustanovenia

a) pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií (teda nás);

b) pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (teda vy, o kom osobné údaje spracúvame);

c) pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely tohto dokumentu významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR;

d) pojem „obchodný partner“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedený v týchto Informáciách sa považuje za dotknutú osobu, ktorá využíva služby prevádzkovateľa alebo poskytuje svoje služby prevádzkovateľovi, a ktorej osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané. V prípade, pokiaľ obchodný partner nie je dotknutou osobou (napr. právnická osoba), dotknutou osobou sú zamestnanci a ďalšie fyzické osoby u obchodného partnera, ktorých osobné údaje spracúvame v nevyhnutnej miere na dosiahnutie účelu podľa bodu 1.5.3.9 týchto Informácií, a teda účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy s obchodným partnerom, ktorý nie je dotknutou osobou;

Článok 1

Informačná povinnosť

1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

HOUR, spol. s r.o., so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1182/L;

1.2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

  Ing. Zuzana Gaňová, 041 2850 164, gdpr@hour.sk;

  1.4. Kategórie dotknutých osobných údajov:

  • 1.4.1. 

  identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko (miesto podnikania), pracovná pozícia, podpis, EČV vozidla, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v cenovej ponuke, objednávke, zmluve, faktúre, ako aj súvisiacich účtovných dokladoch;

  • 1.4.2.

  kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

  • 1.4.3.

  údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu, údaje o Vašich záväzkoch voči našej spoločnosti;

  • 1.4.4.

  údaje o vašich objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;

  • 1.4.5.

  údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;

  • 1.4.6.

  údaje na vybavenie Vašich požiadaviek zadaných na servicedesk.hour.sk, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, názov spoločnosti, emailová adresa, ako aj ďalšie informácie a údaje zadané v rámci Vašej požiadavky;

  • 1.4.7.

  údaje o inštalácii update IS Human a údaje o IT prostredí, v ktorom je inštalácia IS Human prevádzkovaná, napr. informácia o inštalácii update, registračné číslo inštalácie IS Human, IP adresa, verzia operačného systému, typ a verzia systému riadenia bázy dát (databázový systém);

  • 1.4.8.

  záznam hlasu účastníka webinára alebo online školenia a iné, účastníkom počas webinára alebo online školenia poskytnuté informácie.

  1.5. Účely spracúvania osobných údajov:

  • 1.5.1.

  spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb alebo inej zmluvy vrátane plnenia na základe objednávky dotknutej osoby (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, a to najmä:

  • 1.5.1.1.

  vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností;

  • 1.5.1.2. 

  pre potreby uskutočnenia platby;

  • 1.5.1.3.

  v súvislosti so zaistením a reklamáciou;

  • 1.5.1.4.

  v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;

  • 1.5.2. 

  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

  • 1.5.2.1. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;
  • 1.5.2.2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
  • 1.5.2.3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
  • 1.5.2.4. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
  • 1.5.2.5. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
  • 1.5.2.6. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
  • 1.5.3.

  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

  • 1.5.3.1.

  získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť (zlepšovanie našich služieb pre vás);

  • 1.5.3.2.

  poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zobraziť na našom webe, v našich produktoch a v nami zasielaných e-mailoch, ak ste užívateľom registrovaným na našich webových stránkach (napr. www.humanet.sk, servicedesk.hour.sk) a/alebo koncovým užívateľom našich riešení (efektívna propagácia našich produktov a služieb);

  • 1.5.3.3. 

  testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením;

   • 1.5.3.4. 

   ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

   • 1.5.3.5.

   kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania  služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);

   • 1.5.3.6.

   zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku;

   • 1.5.3.7. 

   ponúkanie produktov a služieb prevádzkovateľa;

   • 1.5.3.8.

   podpora podnikateľských aktivít a marketingu, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti, zasielanie informácií o novinkách, týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb;

   • 1.5.3.9.

    vypracovanie cenovej ponuky na základe dopytu potenciálneho obchodného partnera, prípadne jeho kontaktovanie vo vzťahu k dopytovanej službe alebo produktu:

    • 1.5.3.9.1

     osobné údaje môžu byť poskytované subdodávateľovi, ktorý zabezpečuje dodanie a implementáciu dochádzkového, stravného, prístupového a zabezpečovacieho systému, príp. iného produktu, služby, ak je to nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky;

       • 1.5.3.10.

       spracúvanie osobných údajov zamestnancov obchodných partnerov prevádzkovateľa na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb alebo inej zmluvy, vrátane plnenia na základe objednávky, pokiaľ zmluvnou stranou je obchodný partner v právnom postavení odlišnom od dotknutej osoby (napr. právnická osoba), a to najmä:

       • 1.5.3.10.1.

       vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností;

       • 1.5.3.10.2.

       pre potreby uskutočnenia platby;

       • 1.5.3.10.3.

       v súvislosti so zaistením a reklamáciou;

       • 1.5.3.10.4.

       v súvislosti s ďalšími požiadavkami obchodného partnera, s ktorými sa na nás obráti;

       • 1.5.4.

       spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zamestnancov obchodného partnera najviac v rozsahu meno a priezvisko, fotografia, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa a názov zamestnávateľa, na základe ich súhlasu ako dotknutej osoby s ich poskytovaním zamestnancom potenciálnych obchodných partnerov alebo zverejňovaním na sociálnych sieťach, webových stránkach prevádzkovateľa a webových stránkach tretích strán, a to za účelom informovania zákazníkov a verejnosti o produktoch a službách prevádzkovateľa;

       • 1.5.5.

       uchovávanie záznamu webinára alebo online školenia po dobu 30 dní od uskutočnenia webinára alebo online školenia.

       1.6. Právny základ spracúvania osobných údajov:

       • 1.6.1.

       čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

       • 1.6.2.

       čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

       • 1.6.3.

       čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií;

       • 1.6.4.

       čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby na účel podľa bodu 1.5.4 týchto Informácií;

       1.7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

       Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom / kategóriám príjemcov:

       • 1.7.1. správca internetovej stránky prevádzkovateľa;
       • 1.7.2. poskytovatelia právnych služieb;
       • 1.7.3. poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
       • 1.7.4. poskytovatelia poistných služieb;
       • 1.7.5. poskytovatelia telekomunikačných služieb;
       • 1.7.6. poskytovatelia kuriérskych služieb;
       • 1.7.7. poskytovatelia bankových služieb;
       • 1.7.8. poskytovatelia externých konzultačných služieb;
       • 1.7.9. poskytovatelia prekladateľských služieb;
       • 1.7.10. poskytovatelia outsourcingových služieb pre analytické, konzultačné a programátorské práce;
       • 1.7.11. poskytovatelia služieb správy informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;
       • 1.7.12. osoby, ktoré realizujú predaj tovaru a poskytovanie služieb v mene a na účet prevádzkovateľa (mandatári, obchodní zástupcovia);
       • 1.7.13. poskytovatelia účtovných služieb;
       • 1.7.14. v prípade záznamu z webinára alebo online školenia aj účastníkom webinára alebo online školenia.

       1.8. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

       Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie;

       1.9. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

       Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

       Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania Vašich osobných údajov sú identifikované v rámci dokumentu Záznamy o spracovateľských činnostiach, ktorý je predovšetkým s ohľadom na meniacu sa legislatívu pravidelne aktualizovaný. V prípade Vášho záujmu sa máte možnosť kedykoľvek na nás obrátiť a informovať sa.

       Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

         • 1.9.1. 

         po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

         • 1.9.2. 

         po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

         • 1.9.3. 

         po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči našej spoločnosti v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;

         • 1.9.4. 

         po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

         • 1.9.5. 

         na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

         • 1.9.6.

         na účely podľa bodu 1.6.4 týchto Informácií do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov;

         • 1.9.7.

         na účely podľa bodu 1.5.5 týchto Informácií po dobu 30 od uskutočnenia webinára alebo online školenia.

         1.10. Identifikácia práv dotknutej osoby:

          • 1.10.1.

          právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

          • 1.10.2. 

          právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

          • 1.10.3. 

          právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

          • 1.10.4. 

          právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

          • 1.10.5. 

          právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

          • 1.10.6. 

          právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

          • 1.10.7. 

          právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v podobe návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných ustanovení Zákona;

          1.11. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

          • 1.11.1. 

          v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu;

          • 1.11.2. 

          v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

          • 1.11.3. 

          v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

          1.12. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

          Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci zmluvy alebo vašej objednávky spojenej s realizáciou obchodného prípadu, poskytnete pri inej príležitosti (napr. obchodnej činnosti a pod.), vašim výskytom na našich stránkach alebo využívaním funkcionalít našich stránok;

          1.13. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

          • 1.13.1.

          Na webovej stránke hour.sk sa môžete stretnúť so súbormi cookies vďaka ktorým, sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen webovú stránku, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača len na základe vášho súhlasu. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

          Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Dôvodom využívania cookie je najmä zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.

          • 1.13.2. Cookies nám ďalej pomáhajú:
          • 1.13.2.1. 

          identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami (kartami) nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variant;

          • 1.13.2.2. 

          so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;

          • 1.13.2.3. 

          evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok;

           • 1.13.3. 

           Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:

           • 1.13.3.1.

           IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);

           • 1.13.3.2.

           operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;

           • 1.13.3.3.

           prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;

           • 1.13.3.4.

           adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky;

           Na našich webových stránkach hour.sk sa môžete stretnúť s tzv. povinnými, funkčnými, analytickými a marketingovými súbormi cookies. Viac informácií o súboroch Cookie nájdete TU.

           Pokiaľ sa nejedná o „povinné“ cookies, ich použitie je možné len s Vašim súhlasom. Máte možnosť odmietnuť cookies, upraviť nastavenia cookies alebo povoliť všetky cookies. Informáciu o tom, aké cookies používame pravidelne aktualizujeme, aby ste mali vždy presné a aktuálne informácie.

           Ak si prajete upraviť nastavenia cookies prejdite na stránku "Súbory cookie" a kliknite na tlačidlo „Nastavenia cookies“, kde je možné odvolať súhlas s používaním cookies, alebo tiež môžete zodpovedajúcim spôsobom upraviť nastavenie svojho prehliadača. Ten môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán.

           Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.10.1 týchto Informácií.


            * * *