Vzdelávajme zamestnancov. Ideálne systémovo!

Finančný kapitál dnes už nehrá hlavnú rolu pri meraní úspešnosti podnikania. Dnes, ako nikdy predtým do popredia prichádza ľudský kapitál, ktorý dokáže zmeniť všetko. Jeho kvalita však neprichádza zadarmo. Vo veľkej miere sa o ňu stará aktívne firemné vzdelávanie.

Ľudia sa nielen pri výbere, ale aj pri rozhodovaní o zotrvaní vo svojom zamestnaní neriadia iba finančným ohodnotením. Veľký vplyv majú napríklad vzťahy, imidž firmy, jej kultúra a v neposlednom rade aj osobný rozvoj. Vzdelávanie a rozvoj zohrávajú podstatnú úlohu aj pri motivácii zamestnancov a pomáhajú budovaniu ich lojality voči celofiremným cieľom. Vďaka novým vedomostiam a zručnostiam získajú istotu pri práci a dokážu vyriešiť situácie z rôznych oblastí. Stúpne ich produktivita a zároveň sa postupne dostaví pocit z dobre vykonanej práce. Pocit užitočnosti a spokojnosť so svojim výsledkom je pre mnohých potrebný rovnako ako finančné ohodnotenie.

Firemné vzdelávanie a systémovosť

Pri firemnom vzdelávaní je dôležité, aby zasiahlo všetkých rovnako, nielen napríklad vybranú skupinu „najšikovnejších zamestnancov“.  Pri jeho implementácii môže organizácia naraziť na mnohé prekážky, ktoré dokáže zvládnuť omnoho jednoduchšie s vypracovanou stratégiou a jasným nastavením. Systémovosť by pri návrhu, tvorbe a exekutíve interného vzdelávania nemala rozhodne chýbať. Jej prítomnosť možno podporiť využitím komplexných personálnych softvérov. Vďaka ich riešeniam organizácia dokáže definovať vzdelávací proces jednak pre zamestnanca, jednotlivé oddelenia či spoločnosť ako takú.

S návrhom procesu interného vzdelávania bezprostredne súvisí aj samotná agenda školení z rôznych oblastí, za ktorú vo väčšine prípadov zodpovedá personálne oddelenie alebo zodpovedný manažér. Nielen pri veľkom počte zamestnancov, ale aj vo firme o 10-tich ľuďoch sa tieto aktivity stratia pod tlakom pracovných povinností a horiacich „deadlinov“. Práve tu zohrá systémové riešenie v podobe zavedenia informačného systému nezastupiteľnú úlohu. 

Napríklad spoločnosť HOUR, ktorá ponúka široké portfólio HR produktov, sa už dlhodobo zameriava aj na vývoj a implementáciu modulov pre efektívne vedenie agendy vzdelávacieho procesu. Oba informačné systémy spoločnosti, Human aj Humanet, disponujú modulmi, ktoré komplexne zastrešujú oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Nejde pritom iba o evidenciu informácií o plánovaných a absolvovaných školeniach, ale aj o komplex sofistikovaných funkcionalít a evidencií, ako napr. porovnanie požadovaných a dosiahnutých kompetencií, sledovanie platnosti cyklických školení, výpočet efektívnosti školení, výpočet ratingu dodávateľov vzdelávania a pod.

Riaditeľ stratégie a rozvoja spoločnosti, Ing. Rastislav Wölcz, na margo vývoja spomenutých možností uvádza: „Hlavným podnetom pre vývoj týchto modulov boli potreby zákazníkov zo segmentu stredných a väčších firiem, kde množstvo školení nie je možné efektívne plánovať a spracovávať bez kvalitného softvérového nástroja“, a zároveň dopĺňa: „napríklad, pre ďalšie zefektívnenie procesu vzdelávania sme ako doplnkové riešenie v roku 2014 začlenili do produktového portfólia tzv. Elektronickú prezenčnú listinu, ktorá významným spôsobom minimalizuje prácu súvisiacu s evidenciou účasti na školeniach a jej následným spracovaním.“

Zavádzať proces interného vzdelávania sa v prvom momente môže javiť ako strata času či finančných a ľudských kapacít. Na začiatku v rukách držíte v najlepšom prípade stratégiu s jasnými cieľmi a nezlomnú vieru vo vašich ľudí, ktorí však vždy vedia prekvapiť. A výsledok? Dostaví sa, ale omnoho neskôr. Možno aj práve preto, mnohé spoločnosti nevedia alebo skôr nechcú vzdelávať zamestnancov. Návratnosť ich nákladov je hmlistá. Aj keď, aktívne vzdelávanie a ich  výchova má vysoký predpoklad pozitívne pôsobiť na rast odbornosti, profesionality a produktivity.

Aké sú príklady z praxe?

Vyjadrenie HR špecialistky spoločnosti ANTOLIN TRNAVA s.r.o., Márie Válkyovej, prináša pohľad z praxe: „Ja osobne som stotožnená s myšlienkou rozvoja zamestnancov, no systém vzdelávania vo firme ovplyvňuje mnoho faktorov a niekedy aj samotní zamestnanci svojim prístupom. Hoci by bol takýto stav želaný, nie vždy dosiahnu školenia želaný efekt.“  K pozitívnemu postoju k vzdelávaniu ľudských zdrojov sa hlási aj spoločnosť EMBRACO. Elena Bardyová uvádza: „V našej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi pracuje vyše 2000 zamestnancov od operátorov výroby, cez supervízorov, kvalitárov, nákupcov, predajcov, finančákov a mnohých iných profesií až po vrcholový  manažment. Z tohto dôvodu aj portfólio nášho vzdelávania je široké – od vstupných školení, ktoré absolvujú všetci zamestnanci pri nástupe, ich rozvoj na pozícii až po e-learning a rozvoj kľúčových kompetencií, výkonnostný koučing a podobne. Investície do vzdelávania a do ľudského kapitálu sú na rozhodnutí každej spoločnosti, či investovať alebo zaostávať. Myslím, že my v tom máme jasno.“

 

V oboch spoločnostiach  na úspešnú realizáciu vzdelávacích aktivít využívajú informačný systém Human. „Vzhľadom k tomu, že sme systém Human využívali k spracovaniu miezd, existovala kompletná evidencia o zamestnancoch. Žiadny iný komplexný systém na evidenciu vzdelávania v našej spoločnosti nebol, išlo teda o prirodzené pokračovanie k zlepšeniu celkového systému vzdelávania. V súčasnosti program ešte napĺňame údajmi z minulosti a prebieha dopĺňanie systému a nastavovanie pre naše potreby. Od januára 2018 beží vzdelávanie už iba v IS Human a už teraz viem povedať, že to bol dobrý krok. Až s odstupom času viem posúdiť, čo všetko program dokáže poňať, čo sme doposiaľ nemali nijako podchytené.“ hovorí pani Válkyová z Trnavy.

 

Podobný scenár prebehol aj v spoločnosti EMBRACO, kde sa po skúsenosti s modulmi pre personalistiku, mzdy a dochádzku rozhodli rozšíriť informačný systém práve o moduly pre vzdelávanie. „Vzhľadom na to, že predtým sme fungovali s databázou tréningov vyrobenej takpovediac „na kolene“ našim oddelením IT a ktorá už pre svoju veľkosť nestíhala, rozhodli sme sa investovať do sofistikovaného riešenia od spoločnosti HOUR“, hovorí pani Bardyová z Oddelenia Human Resources a ďalej vysvetľuje, modul vzdelávania nám poskytol jednoduchosť pri tvorbe  plánov vzdelávania, registráciou požiadaviek, registráciou samotných školení k jednotlivým zamestnancom ako aj tvorbu prehľadov a reportov. Zo strany nadriadených poskytuje jednoduchý spôsob prezerania ponuky školení a prihlasovania zamestnancov. Nadriadení rýchlo zistia, či je dané školenie už obsadené, a ak nie je, ľahko naň zamestnancov prihlásia.“

Na záver podotýka: „Práca s modulom Vzdelávanie je jednoduchá. Jeho prepojenie na ďalšie moduly alebo systémy je veľkou výhodou. Oceňujeme e-mailové notifikácie, ktoré chodia nadriadeným automaticky pri zrušení alebo zmenách v plánovaných školeniach. Príprava prezenčných listín a ich evidencia je jednoduchá pre užívateľa. V prípade nelegislatívnych školení máme možnosť využiť elektronické čítačky osobných kariet zamestnancov, ktorými si sami zamestnanci zaevidujú svoju účasť na školení bez potreby posielania prezenčnej listiny medzi účastníkov školenia.“

Systémové rozhodnutie teda môže predstavovať správnu voľbu. Či už s využitím IS systému alebo bez. Niektoré spoločnosti môžu mať vlastné potreby a požiadavky. V tomto prípade je dôležité, aby systém dokázal byť flexibilným. Ak spoločnosť vzdelávaniu zapne zelenú, môže sa začať tešiť na výhody, ktoré rozvoj ľudského potenciálu so sebou prinesie. Pozor, ani manažment by však nemal zaspať na vavrínoch a mal by sa vzdelávať už vopred. Rastúca kvalita ľudských zdrojov bude rozhodne zvyšovať nároky na leadership organizácie.

 

Vzdelávajme (sa) teda celoplošne, systémovo a na mieru. A na konci dňa nezabúdajme, že na zručnosti, ktoré budeme potrebovať zajtra, sa musíme pripraviť už dnes. Doba je rýchla a jedine človek dokáže zamiešať karty, keď už ani peniaze nepomáhajú alebo systém nedokáže odpovedať správne.