#6 AKO NA TO: Výpočet daňového bonusu na zaplatené úroky v ročnom zúčtovaní

V rámci update HK 8.10 bolo do programu HUMAN zapracované aj ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018. Jeho súčasťou je i možnosť uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie.  

Zvýhodnenie prostredníctvom daňového bonusu platí pre „hypotéky pre mladých" od minulého roku. Prostredníctvom uplatnenia bonusu vám bude (ak vy alebo vaši zamestnanci čerpáte hypotéku, pri ktorej ste splnili podmienky pre uplatnenie zvýhodnenia) v tomto roku vrátených 50% zaplatených úrokov so zreteľom na maximálne možnú uplatniteľnú hranicu daňového bonusu 400€ za rok. Keďže výška hypotéky a jej vznik môže byť rôznorordá pre vysvetlenie uvádzame príklady ako postupovať pri výpočte daňového bonusu podľa metodického pokynu Finanačnej správy k tejto problematike.

Príklady výpočtu daňového bonusu na nezaplatené úroky v ročnom zúčtovaní

Daňovníkovi (dlžníkovi), vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018. Banka poslala daňovníkovi na jeho žiadosť potvrdenie, v ktorom okrem iného uviedla, že daňovník v roku 2018 zaplatil úroky vo výške 151 € a úver na bývanie sa začal úročiť od 25.11.2018. Daňovník si môže za zdaňovacie obdobie 2018 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky len v pomernej v sume 66,67 € a to aj napriek tomu, že 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období predstavuje sumu 75,50 €. Pomernú časť pripadajúcu na dva kalendárne mesiace 66,6666 € vypočíta z maximálnej ročnej sumy daňového bonusu na zaplatené úroky, t. j. zo sumy 400 € (400 €/12*2). Daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a) sa v súlade s § 47 ods. 1 ZDP zaokrúhľuje na eurocenty nahor.


Daňovník, ktorý v roku 2018 zaplatí úroky v sume 1 000 € a úver na bývanie je úročený od februára 2018, uplatní si daňový bonus na zaplatené úroky v sume 366,67 € [(50 % zo sumy 1 000 € = 500 €, pričom maximálna suma za kalendárny rok je 400 €), preto pomerná časť zo 400 € pripadajúca na rok 2018 predstavuje sumu 366,67 € (400/12*11)].


Veríme, že naše krátke usmernenie využijete a váš alebo bonus vašich zamestnancov vypočítate správne.