Podmienky školenia

Všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete o školení vedieť

Každé jedno školenie pre vás pripravujeme s osobitým prístupom. Pre hladký priebeh registrácie i následného školenia potrebujeme od vás dôležité informácie obdržať dostatočne včas.

Prihlásenie na školenie

Prihlásenie na školenie je možné iba písomne:

 1. Vyplnením elektronického formulára pre prihlásenie, ktorý sa nachádza na web stránke.
 2. Zaslaním požiadavky prostredníctvom aplikácie ServiceDesk.

Telefonické prihlášky nie sú akceptované.

Prihlášky sú spracovávané v poradí, v akom boli doručené.

Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 5 pracovných dní pred začiatkom školenia.


Zrušenie účasti na školení

Každé zrušenie účasti nám musí byť oznámené písomne a čo najskôr. Pri stornovaní prihlášky zo strany účastníka:

- v čase kratšom ako 5 pracovných dní účtujeme 50% poplatku za školenie,

- v čase 3 pracovné dni a menej pred začatím školenia účtujeme celý poplatok.

Účastník môže za seba vyslať náhradníka, o čom je povinný spoločnosť HOUR, spol. s r. o. čo najskôr informovať. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník.


Konanie školení

Systém školení vyžaduje individuálny prístup a preto je počet účastníkov na jednom školení obmedzený. Ak je školenie v požadovanom termíne už obsadené, dohodneme si s Vami podľa možnosti najbližší náhradný termín.

Pri nedostatočnom obsadení školenia sa školenie ruší. Túto skutočnosť Vám čo najskôr oznámime a ponúkneme podľa možnosti náhradný termín.

HOUR, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny dátumu školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie lektora). Zmenu dátumu školenia čo najskôr oznámi záujemcom, s ktorými dohodne nový termín školenia.


Platobné podmienky

V cene za školenie je zahrnuté školenie v rozsahu 6 hodín, zapožičanie PC, príručka, občerstvenie.


Možné úhrady školenia:

 1. Bezhotovostným prevodom na účet:

  HOUR, spol. s r. o.

  IBAN: SK8209000000000076567126

  BIC: GIBASKBX

  VS = IČO účastníka školenia

  ŠS = DDMMRRRR (dátum konania školenia alebo seminára)

  Daňový doklad - faktúra bude zaslaná po obdržaní platby, resp. po absolvovaní školenia.

       2. Na základe zálohovej faktúry. O tejto skutočnosti je potrebné informovať vopred.


   Zľavy

   V prípade účasti na dvoch a viacerých školeniach, získavate na druhé a všetky ďalšie školenia v roku zľavu vo výške 20% z účastníckeho poplatku. Rovnaká zľava 20% z účastníckeho poplatku prináleží aj druhému a všetkým ďalším účastníkom z jednej organizácie na rovnakom školení.

   Zľavy nie je možné kumulovať.