Outsourcing
Nachádzate sa:        Produkty    Outsourcing 

Outsourcing


Služby OUTSOURCING - personalistika a mzdyHour, spol. s r.o. sa orientuje nie len na vývoj produktov pre spracovanie miezd, personalistiky a riadenia ľudských zdrojov, ale aj na poskytovanie služby outsourcing personálnej, mzdovej a účtovnej agendy.

Ak si to vyžadujú interné smernice zákazníka, systém, prostredníctvom ktorého bude služba poskytovaná, bude prispôsobený individuálnym potrebám. Samotnému zahájeniu poskytovania služby outsourcing by v takomto prípade predchádzala implementácia systému, to znamená prispôsobenie základnej štandardnej verzie systému konkrétnym špecifickým požiadavkám zákazníka.

Zaručujeme spracovanie miezd v súlade s platnou legislatívou a v dohodnutých termínoch vrátane ochrany spracovávaných osobných údajov.

Rozsah poskytovaných služieb je vždy definovaný na základe požiadaviek konkrétneho zákazníka a môže zahŕňať nasledujúce činnosti:
 • Import dochádzky z dochádzkového systému
 • Reportovanie a komunikácia s externými inštitúciami (soc. poisťovňa, zdravotné poisťovne, DDP, DÚ v prípade dohody)
 • Ročné zúčtovania (dane, zdravotné poistenie)
 • Tlač a doručenie výplatných pások (do sídla zamestnávateľa)
 • Import prémií, odmien, stravných lístkov z externých súborov (xls, txt, csv, ...)
 • Zadávanie ručných vstupov do miezd
 • Štatistické výkazy pre príslušné úrady
 • Spracovanie mesačnej uzávierky, dokladov a súborov na realizovanie úhrad ( samotnú realizáciu úhrad prevedie zadávateľ)
 • Poskytovanie dohodnutých reportov a zostáv pre potreby zadávateľa
 • Export dohodnutých údajov do iných systémov
 • Zabezpečenie aktualizácií procesov a metodiky v zmysle aktuálnej legislatívy
 • Zabezpečenie vystavovania potvrdení pre zamestnancov
 • Export dát do účtovníctva
 • Tvorba zostavy – súboru pre výrobné oddelenie, ako podklad pre spracovanie prémií

Samozrejmosťou je príprava nasledujúcich  pravidelných mesačných, štvrťročných, ročných výstupov:

Mesačné výstupy:

 • Celková rekapitulácia mzdových položiek podľa dohodnutého triedenia
 • Účtovný doklad – rozúčtovanie mzdových nákladov podľa dohodnutých kritérií
 • Výplatné pásky v tlačovej alebo elektronickej podobe
 • Výplatné listiny do pokladne
 • Príkazy na úhradu výplat – kompatibilné médium
 • Príkazy na úhradu zrážok, daní a odvodov
 • Prehľad vyplatených náhrad nemoci a prehľad nemocenských dávok
 • Výkazy do zdravotných poisťovní, výstupný XML súbor resp. tlačová forma
 • Prílohy pre zdravotné poisťovne
 • Výkaz do sociálnej poisťovne, výstupný XML súbor
 • Príloha do sociálnej poisťovne
 • Výkazy do doplnkových dôchodkových spoločností
 • Rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Štvrťročné výstupy:
 • Štvrťročné daňové hlásenie
 • Štvrťročný výpočet  priemeru na dovolenku
 • Štatistika Výkaz práce P2-04
 • Štatistika Cena práce – Trexima

Ročné výstupy:
 • Mzdové listy 1x ročne
 • Menné zoznamy pre mzdové listy
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre vystúpených zamestnancov alebo na žiadosť zamestnanca (v tomto prípade o potvrdenie písomne požiada objednávateľ (hl. PP + dohody)
 • Výpočet denného základu pre náhradu nemoci  resp. podľa rozhodného obdobia
 • Ročné daňové hlásenie
 • Štatistika Cena práce - Trexima
 • Štatistika PR 3-01
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Nepravidelné výstupy:
 • Potvrdenie pre uplatnenie nároku na ND pre Soc. poisťovňu
 • Potvrdenie o dosiahnutých príjmoch pre účely úverov a pôžičiek
 • Evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • menné zoznamy pre evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
STIAHNITE SI AKTUÁLNY INFORMAČNÝ LETÁK: TU
Kontakt
Informácie:   obchodné oddelenie
Telefón:   041 / 507 27 11
E-mail:   obchod@hour.sk

využite náš kontaktný formulár