Archív noviniek
Nachádzate sa:        O spoločnosti    Archív noviniek 
AKO NA TO #4: Pravidelné pracovisko pre účely vymedzenia pojmu Pracovná cesta
11.04.2017 | 10:23
Plnenie pracovných povinností mnohých z nás je často spojené s pracovnými cestami. Chápeme však správne pojem "pracovná cesta" a ostatné zákonom stanovené povinnosti, ktoré z tohto pojmu vyplývajú? Či už sme v postavení zamestnávateľa alebo úlohe zamestnanca. 

Pripravili sme článok, v ktorom vás s termínom pravidelné pracovisko a jeho vzťahom k nárokom zamestnanca bližšie oboznámime. 

Pracovná cesta je podľa zákona o cestovných náhradách čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty
Pravidelné pracovisko je pre účely zákona o cestovných náhradách miesto písomne dohodnuté so zamestnancomAk miesto pravidelného pracoviska nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Povinnosti zamestnávateľa

V pracovnej zmluve (dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, medzi ktorým sa nachádza aj dohodnutie miesta výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto).

Nie je povinný, ale odporúča sa zároveň dohodnúť už v pracovnej zmluve aj miesto pravidelného pracoviska zamestnanca z dôvodu jeho možného vyslania na pracovnú cestu (najmä pokiaľ sa líši od miesta výkonu práce). 
V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac než jedno miesto výkonu práce (obec, organizačná jednotka, alebo inak určené miesto). 

Z hľadiska nároku na náhradu pri pracovných cestách je však nevyhnutné za pravidelné pracovisko považovať vždy len jedno miesto výkonu práce
 
Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu (trvalého, prechodného). 

 

Aj tento článok vás môže zaujímať > Súhlas s vysielaním zamestnanca na pracovnú cestu

Kontakt
Informácie:   obchodné oddelenie
Telefón:   041 / 507 27 11
E-mail:   obchod@hour.sk

využite náš kontaktný formulár